मूलद्रव्य नावे आणि माहिती Body names and information

मूलद्रव्यांची यादी
 
Mendelevium L%2Bcopy
अणुक्रमांक नाव सूत्र वर्ग आवर्तन खाणा अवस्था घडला वर्णन
हायड्रोजन H s वायू अस्सल अधातू
हेलियम He १८ s वायू अस्सल राजवायू
लिथियम Li s घन अस्सल अल्कली धातू
बेरिलियम Be s घन अस्सल अल्कमृदा धातू
बोरॉन B १३ p घन अस्सल उपधातू
कार्बन C १४ p घन अस्सल अधातू
नायट्रोजन N १५ p वायू अस्सल अधातू
ऑक्सिजन O १६ p वायू अस्सल अधातू
फ्लोरिन F १७ p वायू अस्सल हॅलोजन
१० निऑन Ne १८ p वायू अस्सल राजवायू
११ सोडियम Na s घन अस्सल अल्कली धातू
१२ मॅग्नेशियम Mg s घन अस्सल अल्कमृदा धातू
१३ ॲल्युमिनियम Al १३ p घन अस्सल धातू
१४ सिलिकॉन Si १४ p घन अस्सल उपधातू
१५ फॉस्फरस P १५ p घन अस्सल अधातू
१६ सल्फर S १६ p घन अस्सल अधातू
१७ क्लोरिन Cl १७ p वायू अस्सल हॅलोजन
१८ आरगॉन Ar १८ p वायू अस्सल राजवायू
१९ पोटॅशियम K s घन अस्सल अल्कली धातू
२० कॅल्शियम Ca s घन अस्सल अल्कमृदा धातू
२१ स्कॅन्डियम Sc d घन अस्सल संक्रामक धातू
२२ टायटेनियम Ti d घन अस्सल संक्रामक धातू
२३ व्हेनेडियम V d घन अस्सल संक्रामक धातू
२४ क्रोमियम Cr d घन अस्सल संक्रामक धातू
२५ मँगेनीज Mn d घन अस्सल संक्रामक धातू
२६ लोखंड Fe d घन अस्सल संक्रामक धातू
२७ कोबाल्ट Co d घन अस्सल संक्रामक धातू
२८ निकेल Ni १० d घन अस्सल संक्रामक धातू
२९ तांबे Cu ११ d घन अस्सल संक्रामक धातू
३० जस्त Zn १२ d घन अस्सल संक्रामक धातू
३१ गॅलियम Ga १३ p घन अस्सल धातू
३२ जर्मेनियम Ge १४ p घन अस्सल उपधातू
३३ आर्सेनिक As १५ p घन अस्सल उपधातू
३४ सेलेनियम Se १६ p घन अस्सल अधातू
३५ ब्रोमिन Br १७ p द्रव अस्सल हॅलोजन
३६ क्रिप्टॉन Kr १८ p वायू अस्सल राजवायू
३७ रुबिडियम Rb s घन अस्सल अल्कली धातू
३८ स्ट्रॉन्शियम Sr s घन अस्सल अल्कमृदा धातू
३९ इट्रियम Y d घन अस्सल संक्रामक धातू
४० झिर्कोनियम Zr d घन अस्सल संक्रामक धातू
४१ नायोबियम Nb d घन अस्सल संक्रामक धातू
४२ मॉलिब्डेनम Mo d घन अस्सल संक्रामक धातू
४३ टेक्नेटियम Tc d घन From decay संक्रामक धातू
४४ रूथेनियम Ru d घन अस्सल संक्रामक धातू
४५ र्‍होडियम Rh d घन अस्सल संक्रामक धातू
४६ पॅलॅडियम Pd १० d घन अस्सल संक्रामक धातू
४७ चांदी Ag ११ d घन अस्सल संक्रामक धातू
४८ कॅडमियम Cd १२ d घन अस्सल संक्रामक धातू
४९ इंडियम In १३ p घन अस्सल धातू
५० कथील Sn १४ p घन अस्सल धातू
५१ अँटिमनी Sb १५ p घन अस्सल उपधातू
५२ टेलरियम Te १६ p घन अस्सल उपधातू
५३ आयोडिन I १७ p घन अस्सल हॅलोजन
५४ झेनॉन Xe १८ p वायू अस्सल राजवायू
५५ सीझियम Cs s घन अस्सल अल्कली धातू
५६ बेरियम Ba s घन अस्सल अल्कमृदा धातू
५७ लँथेनम La f घन अस्सल Lanthanide
५८ सिझियम Ce f घन अस्सल Lanthanide
५९ प्रासिओडायमियम Pr f घन अस्सल Lanthanide
६० नियोडायमियम Nd f घन अस्सल Lanthanide
६१ प्रोमेथियम Pm f घन From decay Lanthanide
६२ समारियम Sm f घन अस्सल Lanthanide
६३ युरोपियम Eu f घन अस्सल Lanthanide
६४ गॅडोलिनियम Gd f घन अस्सल Lanthanide
६५ टर्बियम Tb f घन अस्सल Lanthanide
६६ डिस्प्रोझियम Dy f घन अस्सल Lanthanide
६७ होल्मियम Ho f घन अस्सल Lanthanide
६८ अर्बियम Er f घन अस्सल Lanthanide
६९ थूलियम Tm f घन अस्सल Lanthanide
७० इट्टरबियम Yb f घन अस्सल Lanthanide
७१ लुटेटियम Lu d घन अस्सल Lanthanide
७२ हाफ्नियम Hf d घन अस्सल संक्रामक धातू
७३ टॅन्टॅलम Ta d घन अस्सल संक्रामक धातू
७४ टंग्स्टन W d घन अस्सल संक्रामक धातू
७५ र्‍हेनियम Re d घन अस्सल संक्रामक धातू
७६ ऑस्मियम Os d घन अस्सल संक्रामक धातू
७७ इरिडियम Ir d घन अस्सल संक्रामक धातू
७८ प्लॅटिनम Pt १० d घन अस्सल संक्रामक धातू
७९ सोने Au ११ d घन अस्सल संक्रामक धातू
८० पारा Hg १२ d द्रव धातू अस्सल संक्रामक धातू
८१ थॅलियम Tl १३ p घन अस्सल धातू
८२ शिसे Pb १४ p घन अस्सल धातू
८३ बिस्मथ Bi १५ p घन अस्सल धातू
८४ पोलोनियम Po १६ p घन From decay उपधातू
८५ एस्टाटाइन At १७ p घन From decay हॅलोजन
८६ रेडॉन Rn १८ p वायू From decay राजवायू
८७ फ्रान्सियम Fr s घन From decay अल्कली धातू
८८ रेडियम Ra s घन From decay अल्कमृदा धातू
८९ ॲक्टिनियम Ac f घन From decay Actinide
९० थोरियम Th f घन अस्सल Actinide
९१ प्रोटॅक्टिनियम Pa f घन From decay Actinide
९२ युरेनियम U f घन अस्सल Actinide
९३ नेप्चूनियम Np f घन From decay Actinide
९४ प्लुटोनियम Pu f घन अस्सल Actinide
९५ अमेरिसियम Am f घन कृत्रिम Actinide
९६ क्यूरियम Cm f घन कृत्रिम Actinide
९७ बर्किलियम Bk f घन कृत्रिम Actinide
९८ कॅलिफोर्नियम Cf f घन कृत्रिम Actinide
९९ आइन्स्टाइनियम Es f घन कृत्रिम Actinide
१०० फर्मियम Fm f घन कृत्रिम Actinide
१०१ मेंडेलेव्हियम Md f घन कृत्रिम Actinide
१०२ नोबेलियम No f घन कृत्रिम Actinide
१०३ लॉरेन्सियम Lr d घन कृत्रिम Actinide
१०४ रुदरफोर्डियम Rf d कृत्रिम संक्रामक धातू
१०५ डब्नियम Db d कृत्रिम संक्रामक धातू
१०६ सीबोर्जियम Sg d कृत्रिम संक्रामक धातू
१०७ बोहरियम Bh d कृत्रिम संक्रामक धातू
१०८ हासियम Hs d कृत्रिम संक्रामक धातू
१०९ माइट्नरियम Mt d कृत्रिम
११० डार्मस्टॅटियम Ds १० d कृत्रिम
१११ रेन्ट्जेनियम Rg ११ d कृत्रिम
११२ कोपर्निकम Cn १२ d कृत्रिम संक्रामक धातू
११३ अनुनट्रियम Uut १३ p कृत्रिम
११४ अनुनक्वेडियम Uuq १४ p कृत्रिम
११५ अनुनपेन्टियम Uup १५ p कृत्रिम
११६ अनुनहेक्झियम Uuh १६ p कृत्रिम
११७ अनुनसेप्टियम Uus १७ p कृत्रिम
११८ अनुनॉक्टियम Uuo १८ p कृत्रिम