Rivers Projects and Districts in Maharashtra महाराष्ट्रातील धरण नदी व जिल्हा

 

धरणनदीजिल्हा
विरनीरापुणे
पानशेत (तानाजी सागर)मुठापुणे
वज्रचौडअग्रणीसांगली
गंगापूरगोदावरीनाशिक
मांजरा (निजाम सागर)मांजराबीड
तिल्लारीतिल्लारीकोल्हापूर
अप्पर वर्धासीमोराअमरावती
नळगंगानळगंगाबुलढाणा
सिध्देश्वरद. पूर्णाहिंगोली
काटेपुर्णाकाटेपूर्णाअकोला
मोडकसागरवैतरणाठाणे
खडकवासलामुठापुणे
तेरणातेरणाउस्मानाबाद
बोरीबोरीधुळे
धोमकृष्णासातारा
बिंदुसराबिंदुसराबिड
उर्ध्वपैनगंगापेनगंगानांदेड, परभणी, यवंतमाळ
तापी प्रकल्पतापी (मुक्ताई सागर)हारनुर जळगाव
उजनीभीमासोलापूर
मोर्णामोर्णाअकोला
येलदरीद.पुर्णाजिंतुर (परभणी)
विष्णुपुरीसिंचन योजनानांदेड (शंकर सागर)
तानसातानसाठाणे
अप्पर तापी (गिरणा)तापीजळगांव
उर्ध्व गोदावरीगोदावरीनाशिक
तुळशीतुळशीकोल्हापूर
तोतला डोहपेंचनागपुर
मुळशीमुळापुणे
बिंदुसराबिंदुसराबीड
माजलगांवसिंदफणाबीड
चाकसमानइंद्रायणीपुणे
इटियाडोहगाढ्वीगोंदिया
शिवाजी सागरकोयानासातारा
सुर्यासुर्याठाणे
ज्ञानेश्वर सागरमुळाअहमदनगर
वारणावारणाकोल्हापूर
मालनगावकानधुळे
काळकाळरायगड
असलमेंढापायरीचंद्रपूर
दारणादारणानाशिक
निळवंडेप्रवराअहमदनगर
अडाणअडाणवाशिम
गोसीखुर्दवैनगंगाभंडारा (राष्ट्रीय धरण)
वाघुरवाघुरजळगांव

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here