मराठी व्याकरण म्हणी व अर्थ अक्षरानुसार

 अक्षरानुसार म्हणी शोधा  

 

अ      आ      इ      ई      उ      ऊ      ऋ

 

ए      ऐ      ओ      औ      अं      अः 

 

क      ख      ग      घ      ङ 

 

च      छ      ज      झ      ञ 

 

ट      ठ      ड      ढ      ण 

 

त      थ      द      ध      न 

 

प      फ      ब      भ      म 

 

य      र      ल      व      श      ष      स      ह      ळ 

 

क्ष             ज्ञ

 

 


माहिती अपलोड करणे चालू आहे प्रतिक्षा करा…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here