ञिकोणी संख्या

mathas
व्याख्या ” दोन क्रमवार संख्या चा गुणाकार करून गुणाकाराची निम्मी संख्या म्हणजे ञिकोणी संख्या होय “
  • उदाहरणार्थ
क्रमवार संख्या  – 5 , 6
                            5 × 6
ञिकोणी संख्या  = ———– = 15
                                2
वरील उदाहरणात  15 ही ञिकोणी संख्या आहे.
तर  5  व 6 यांना ञिकोणी संख्या चा पाया असे म्हणतात .
                     
  • पहिली ञिकोणी संख्या 
   = 1 × 2 / 2  = 1
  •  दुसरी ञिकोणी संख्या 
    = 2 × 3 / 2  = 3
  • तिसरी ञिकोणी संख्या 
     = 3 × 4 / 2  = 6
     =  4 × 5 / 2  = 10
  •  पाचवी ञिकोणी संख्या 
    = 5 × 6 / 2  = 15
  •  सहावी ञिकोणी संख्या 
   = 6 × 7 / 2  = 21
अशाप्रकारे पुढील ञिकोणी संख्या शोधता येतील…
   28 ,  36  , 45  , 55 , 66 , 78 , 91 , 105 , 120, 136 ,……
अशा अनेक संख्या आपण शोधू शकतो.
  1.    6 ,  36  , 66 आणि 136 या कोणत्या प्रकारच्या संख्या आहेत ?
पर्याय   –
(1) चौरस संख्या
(2) आयत संख्या
(3) पंचकोणी संख्या
(4) ञिकोणी संख्या  ✅✅
नेहमी विचारले जाणारे उदाहरण
  1.  एक ञिकोणी संख्या देतात व त्याच्या पुढील चौथी , पाचवी अशी संख्या कोणती असा प्रश्न विचारला जातो ?
  • उदाहरणार्थ
  55 च्या पुढील 5 वी ञिकोणी संख्या कोणती  ?
स्पष्टीकरण  –
 दिलेली ञिकोणी संख्या  = 55
या संख्येच्या दुप्पट करा = 55 × 2
                                 = 110
आता 110 हा कोणत्या दोन क्रमवार संख्या चा गुणाकार आहे शोधा….
आपणास समजेल …
  10 × 11 =  110 येते.
10  + 5 =  15 …..
म्हणून , 110 नंतर 5 वी ञिकोणी संख्या
            15 × 16
       =  ————–  = 120
                 2
म्हणून ,  उत्तर   –  120