भारतीय दंड संहिता – 1860

आय पी सी (IPC) १८६० indian%2Bpenal%2Bcode%2B1860

कलम 1-कायद्याचे नांव
कलम 2-भारतात केलेल्या अपराधास शिक्षा
कलम 3-भारताच्या हद्दीबाहेर केलेल्या अपराधाची चौकशी/शिक्षा
कलम 4-परमुलकी अपराधास हा कायदा लागू
कलम 5-अमुक कायद्यास हा अधिनियम लागु नाही
कलम 6-ह्या कायद्यातील लक्षणांस अपवाद
कलम 7-अर्थपुर्ण शब्द
कलम 8-लिंग
कलम 9-वचन
कलम 10-पुरूष स्ञी ह्या शब्दाचा अर्थ
कलम 11-मनुष्य
कलम 12-साधारण सर्व लोक
कलम 13-राणी रद्द केले
कलम १४- शासकीय सेवक
कलम 15-रद्द
कलम 16-रद्द
कलम 17-सरकार
कलम 18-भारत
कलम 19-जज्ज
कलम 20-न्यायाचे कोर्ट
कलम २१ -लोकसेवक
कलम २२- जंगम मालमत्ता
कलम २३ -गैरलाभ किंवा गैरहानी
कलम २४ -लबाडीने
कलम २५ -कपटाने
कलम २६- समजण्यास कारण
कलम 27-बायको
कलम २८- नकली पदार्थ
कलम २९- दस्त्ताऐवज
कलम २९ (अ) -वीदूत नोंदी
कलम ३० -मुल्य वान रोखा
कलम 31-मृत्यूलेख
कलम 32-कृत्यांच्या करण्यास/वर्जनास लागू शब्द
कलम ३३ -कृती अकृती
कलम ३४- सामाईक इरादा कलम 35-गुन्ह्याच्या इराद्याने कृत्य
कलम 36-अंशतः समजुन कृत्य
कलम 37-अपराधात सामील होणे
कलम 38-अपराधाचा दोष येणे
कलम ३९ -आपखुशीने कींवा इचापुर्वक
कलम ४० -अपराध
कलम ४१- विशेष कायदा
कलम ४२ -स्थलविशेषाचा कायदा
कलम 43-गैरकायदा कायद्याने करणे भाग
कलम ४४ -क्षती / हानी
कलम 45-जीव
कलम 46-मरण
कलम 47-प्राणी
कलम 48-नाव
कलम 49-वर्ष
कलम 50-कलम
कलम 51-शपथ
कलम ५२ -इमानाने / शुद्ध हेतूने
कलम ५२ (अ) -आसरा देणे /आश्रय
आपवाद
कलम ७६ -कायदेशीर बांधील असलेल्या व्यक्तीने अथवा तथ्य विषयक चुकभूलीमुळे केलेली कृती अपराध होत नाही
कलम ८२ -सात वर्ष वयाखालील बालकाने केलेली कृती
कलम ८३ -सात वर्षावरील व बारा वर्षाखालील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकाने केलेली कृती
कलम 84-वेड्या मनुष्याने केलेले कृत्य
कलम 90-भितिमुळे दिलेली संमती
कलम ९६- खासगीरीत्या बचाव करण्याच्या ओघात केलेली गोष्ट
कलम ९७ -शरीराचा व मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क
कलम १०० -शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क हा मृत्यू घडून आणण्या इतपत केंव्हा व्यापक असतो
कलम १०१ -असा हक्क मृत्यूहून अन्य अपाय करण्या इतपत केंव्हा व्यापक असतो
कलम १०२-शरीराचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क सुरु होणे व चालू राहणे साह्य करण्याविषयी
कलम १०७- एखादे कृत्य करण्याविषयी साह्य
कलम १०८- अपप्रेरक
कलम १०९- अपप्रेरणामुळे परीणामतः
कलम ११४- अपराधाचे वेळी साह्य करणारा जवळ असणे
कलम १४१- बेकायदेशीर जमाव
कलम १४२- बेकायदेशीर जमावाचा घटक असणे
कलम १४३- शिक्षा
कलम १४४- प्राणघातक हत्त्यारासह बेकायदेशीर जमावात सामील होणे
कलम १४५- बेकायदेशीर जमावाला पांगण्याचा आदेश झाल्याचे माहीत असूनही सामील होणे
कलम १४६- दंगा करणे
कलम १४७- दंगा करण्याबद्दल शिक्षा
कलम १४९- विधीनियुक्त जबाबदारी
कलम १५१- पाच किंवा अधिक व्यक्तींना पांगण्याचा आदेश मिळाल्यानंतर जाणीवपूर्वक थांबून राहणे
कलम १५३(अ) -धर्म,वंश,जन्म्,निवास भाषा इ. कारणावरून निरनिराळया गटामध्ये शत्त्रुत्व वाढवणे
कलम १५९- दंगल
कलम 160-दंगलीबद्दल शिक्षा
कलम १७०- लोकसेवकाची बतावणी करून तोतयागीरी करणे
कलम १७१-लोकसेवक वापरतो तशी वर्दी किंवा ओळख चिन्ह कपट करण्याच्या उद्देशाने वापरणे, परीधान करणे लोकसेवकांच्या कायदेशीर अधिकाराच्या अपमानाविषयी
कलम १७२- समन्सची बजावणी किंवा इतर कारवाई टाळण्यासाठी फरारी होणे
कलम १८१- लोकसेवक यांच्या समोर शपथेवर खोटे कथन करणे
कलम १८८- लोकसेवकाने जारी केलेल्या आदेश न मानणे
खोटा पुरावा आणी सार्वजनीक न्यायाच्या विरोधी अपराध
कलम २०१- अपराध्याला वाचवण्यासाठी अपराधाचा पुरावा नाहीसा करणे किंवा खोटी माहीती देणे
कलम २२३- लोकसेवकाने हयगयीने कोणास कैदेतून पळून जाऊ देणे
कलम २७९- सार्वजनीक रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे वाहन चालवणे
कलम २९२- अश्लील पुस्तके इ. विक्री करणे
कलम २९५- कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने उपासना स्थानांचे नुकसान करणे किंवा ते अपवित्र करणे
कलम २९५(अ)- कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मीक श्रद्धांचा अपमान करून धार्मीक भावनांवर अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने कृती करणे
कलम २९८- धार्मीक भावना दुखवण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक शब्द उच्चारणे
कलम २९९- सदोष मनुष्यवध
कलम ३००- खून
कलम ३०२- खुना बद्दल शिक्षा
कलम ३०४- सदोष मनुष्यवधा बद्दल शिक्षा
कलम ३०४(अ)- हयगयीने मृत्युस कारण
कलम ३०४(ब)- हुंडा बळी
कलम ३०६- आत्महत्त्येला अपप्रेरणा देणे
कलम ३०७- खुनाचा प्रयत्न करणे
कलम ३२३- इच्छापुर्वक दुखापत पोहचवण्याबद्दल शिक्षा
कलम ३२४- घातक ह्त्त्याराने किंवा साधनांनी इच्छापुर्वक दुखापत पोहचवणे
कलम ३२५- इच्छापुर्वक जबर दुखापत पोहचवण्याबद्दल शिक्षा
कलम ३२६- घातक ह्त्त्याराने किंवा साधनांनी इच्छापुर्वक जबर दुखापत पोहचवणे
कलम ३२६(अ)- अॅसीड इ. चा वापर करून इच्छापुर्वक जबर दुखापत पोहचवणे
कलम ३२६(ब)- इच्छापुर्वक अॅसीड फेकणे अथवा फेकण्याचा प्रयत्न करणे
कलम ३२८- अपराध करण्याच्या उद्देशाने विष इ.सहायाने दुखापत करणे
कलम ३३०- कबुली जबाब जबरीने घेण्यासाठी , गेलेला माल परत घेण्यासाठी इच्छापुर्वक दुखापत करणे
कलम ३३२- लोकसेवकाला धाकाने त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत करण्यासाठी इच्छापुर्वक दुखापत करणे
कलम ३३६- इतरांचे जीवीत किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणारी कृती
कलम ३३७- इतरांचे जीवीत किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणार्या कृतीने दुखापत पोचवणे
कलम ३३८- इतरांचे जीवीत किंवा व्यक्तीगत सुरक्षितता धोक्यात आणणार्या कृतीने जबर दुखापत पोचवणे
कलम ३३९- गैर नीरोध / अन्यायाने प्रतिबंध करणे
कलम ३४०- अन्यायाने कैदेत ठेवणे
कलम ३४१- गैर नीरोधाबद्दल शिक्षा
कलम ३४२- गैर परीरोधाबद्दल शिक्षा
कलम ३४९- बलप्रयोग
कलम ३५०- फौजदारी पात्र बलप्रयोग
कलम ३५१- हल्ला /अंगावर जाने
कलम ३५२- फौजदारी पात्र बलप्रयोगाबद्दल शिक्षा
कलम ३५३- लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून धाकाने प्रारुत्त करण्यासाठी फौजदारी पात्र बलप्रयोग करणे
कलम ३५४- स्त्री चा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तीच्यावर हमला किंवा फौजदारी पात्र बलप्रयोग करणे
कलम ३५४(अ)- लैंगीक छळाबद्दल शिक्षा
कलम ३५४(ब)- निवस्र करण्याच्याउद्देशाने तीच्यावर हमला कींवा फौजदारी पात्र बलप्रयोग करणे
कलम ३५४(क)- चोरून अश्लील चित्रण करणे
कलम ३५४(ड)- चोरून पाठलाग करणे
कलम ३५९- अपहरण /मनुष्य चोरून नेणे
कलम ३६२- अपहरण /पळवुन नेणे
कलम ३६३- अपहरणाबद्दल शिक्षा
कलम ३७०- व्यक्तींचा गुलाम व्यापार करणे
कलम ३७५- बलात्कार
कलम ३७६- बलात्काराबद्दल शिक्षा
कलम ३७७- अनैसर्गिक सम्भोग शिक्षा
कलम ३७८ चोरी
कलम ३७९- चोरीबद्दल शिक्षा
कलम ३८०- राहते घर वगैरे ठिकाणी चोरी
कलम ३८३- जुलमाने घेणे
कलम ३८४ – शिक्षा
कलम ३९०- जबरी चोरी
कलम ३९१- दरोडा
कलम ३९२- जबरी चोरीबद्दल शिक्षा
कलम ३९३- जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे
कलम ३९५- दरोड्याबद्दल शिक्षा
कलम ३९९- दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करणे
कलम ४०५- फौजदारीपात्र विश्वासघात
कलम ४०६- शिक्षा
कलम ४०९- लोकसेवकाने ,सावकार ,एजेंट यांनी अन्यायाने विश्र्वासघात करणे
कलम ४१०- चोरीची मालमत्ता
कलम ४११- अप्रमाणिकपणे चोरीची मालमत्ता स्वीकारणे
कलम ४१५- ठकवणूक
कलम ४१७- ठकवणूक करण्याबद्दल शिक्षा
कलम ४२०- ठकवणूक करणे आणी मालमत्ता देण्यास नकार देणे
कलम ४२५- अपक्रिया
कलम ४२६- अपक्रिया बद्दल शिक्षा
कलम ४३५- शंभर रुपये पर्यंतच्या किंवा शेतमालाचा १० रु किमतीच्या नुकसान करण्याच्या उद्देशाने स्फोटक पदार्थ अथवा विस्तव याद्वारे आगळीक करणे
कलम ४४१- फौजदारी पात्र अतीक्रमण किंवा अन्यायाची आगळीक
कलम ४४२-गृह अतीक्रमण किंवा घरा विषयी आगळीक
कलम ४४३- चोरटे गृह अतीक्रमण
कलम ४४४- रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतीक्रमण करणे
कलम ४४५- घरफोडी
कलम ४४७- फौजदारी पात्र अतीक्रमणाबद्दल शिक्षा
कलम ४४८- घर अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा
कलम ४५२- दुखापत ,हमला ,करण्याची पुर्व तयारी करून नंतर गृह अतीक्रमण करणे
कलम ४५४- कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी चोरटे गृह अतीक्रमण किंवा घरफोडी करणे
कलम ४५७- कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतीक्रमण किंवा घरफोडी करणे
कलम ४६३- बनावटी लेख करणे
कलम ४६५- बनावटी करणाबद्दल शिक्षा
कलम ४६८- फसवणूक करण्यासाठी बनावटी करण करणे
कलम ४९८(अ)- एखाद्या स्ञिच्या पतीने किंवा नातेवाईकाने तीला क्रूर वागणूक देणे
कलम ५०४- शांतता भंग घडवुन आणण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे
कलम ५०६- फौजदारीपात्र धाकदपटशा बद्दल शिक्षा
कलम ५०९- विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हावभाव किंवा शब्दोचार करणे
कलम ५११- आजीवन कारावासाच्या किंवा अन्य शिक्षेस पात्र असलेले अपराध करण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल शिक्षा.