सम व विषम मूळ संख्येवर समान संबंध ओळखणे ?

सम व विषम संख्यांवर आधारित

मूळ संख्येवर आधारीत

संख्यामाला समान संबंध ओळखणे

मागील दोन भागातील माहितीनंतर आज आपण प्रत्यक्ष काही उदाहरणांचा अभ्यास करू.

पट वपाढ्यावर आधारीत                                                        स्पष्टीकरण
1) 2, 5, 11, 20, 32, 42, 47, 65 —-                   प्रत्येक अंकामध्ये 3च्या पाढ्याचा फरक

2) 7, 21, 35, 49, 63                                     प्रत्येक अंकामधील फरक 7चा पाढा एक घर वगळून

3) 8, 24, 12, 36, 18, 54, 27, 81               पहिल्या संख्येची तिप्पट हीदुसरी संख्या तर तिची निमपट हीपुढील संख्या

सम व विषम संख्यांवर आधारित

1) 5, 9, 15, 23, 33, 45                          दोन संख्यांमध्ये सम संख्यांचा फरक
2) 15, 18, 23, 30, 39, 50                             विषम संख्येचा फरक
3) 7, 8, 15, 15, 31, 29, 63, 57 विषमस्थानी पहिल्या संख्येच्या दुपटीत + 1ही पुढील संख्या. तर समस्थानी दुपटीतून – 1ही पुढील संख्या.

मूळ संख्येवर आधारीत

1) 2, 4, 7, 12, 19, 30, 43 2,3.5.7.11               मूळसंख्येचा फरक
2) 23, 57, 1113, 1719, 2329                    क्रमाने येणाऱ्या मूळसंख्येचा गट
3) 60, 43, 30, 19, 12                        दोन संख्यांमध्ये उतरत्या क्रमाने येणाऱ्या
मूळसंख्येचा फरक(17, 13, 11, 7)

संख्यामाला समान संबंध ओळखणे

1) 16 25 : 36 49 4चा वर्ग, 5चा वर्ग,6चा वर्ग आणि 7चा
2) 12 30 : 30 72 3×4, 5×6, 6×7, 8×9
3) 78 56 : 56,30 दोन संख्यांचा गुणाकार ही पुढची संख्या(7×8=56, 5×6=30) reasoning%2Bmpsc%2Bmaths%2Bmpsckida