Wednesday, September 20, 2023

गुरुत्वबल (Gravitational Force) न्यूटन यांनी गुरुत्वबलाचा शोध लावला

0
गुरुत्वबल (Gravitational Force) :सफरचंद खालीच का पडले ? या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात न्यूटन यांनी गुरुत्वबलाचा शोध घेतला. न्यूटनच्या म्हणण्यानुसार विश्वातील प्रत्येक वस्तु दुसर्या...

तंतू प्रकाशशास्त्र-(Optical Fiber)

0
तंतू प्रकाशशास्त्र-(Optical Fiber): ऑप्टिकल फायबर म्हणजे अत्यंत शुद्ध काचेचा तंतू. या तंतूचा व्यास अतिशय लहान असतो. अशा १००० तंतूंच्या जुडग्याचा व्यास एका मिलिमीटरपेक्षाही कमी असतो. सर्वसाधारणपणे एखाद्या संदेशाचे...

मूलद्रव्य नावे आणि माहिती Body names and information

0
मूलद्रव्यांची यादी  अणुक्रमांक नाव सूत्र वर्ग आवर्तन खाणा अवस्था घडला वर्णन१ हायड्रोजन H १ १ s वायू अस्सल अधातू२ हेलियम He १८ १ s वायू अस्सल राजवायू३ लिथियम Li १ २ s घन अस्सल अल्कली धातू४ बेरिलियम Be २ २ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू५ बोरॉन B १३ २ p घन अस्सल उपधातू६ कार्बन C १४ २ p घन अस्सल अधातू७ नायट्रोजन N १५ २ p वायू अस्सल अधातू८ ऑक्सिजन O १६ २ p वायू अस्सल अधातू९ फ्लोरिन F १७ २ p वायू अस्सल हॅलोजन१० निऑन Ne १८ २ p वायू अस्सल राजवायू११ सोडियम Na १ ३ s घन अस्सल अल्कली धातू१२ मॅग्नेशियम Mg २ ३ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू१३ ॲल्युमिनियम Al १३ ३ p घन अस्सल धातू१४ सिलिकॉन Si १४ ३ p घन अस्सल उपधातू१५ फॉस्फरस P १५ ३ p घन अस्सल अधातू१६ सल्फर S १६ ३ p घन अस्सल अधातू१७ क्लोरिन Cl १७ ३ p वायू अस्सल हॅलोजन१८ आरगॉन Ar १८ ३ p वायू अस्सल राजवायू१९ पोटॅशियम K १ ४ s घन अस्सल अल्कली धातू२० कॅल्शियम Ca २ ४ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू२१ स्कॅन्डियम Sc ३ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२२ टायटेनियम Ti ४ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२३ व्हेनेडियम V ५ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२४ क्रोमियम Cr ६ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२५ मँगेनीज Mn ७ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२६ लोखंड Fe ८ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२७ कोबाल्ट Co ९ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२८ निकेल Ni १० ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू२९ तांबे Cu ११ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू३० जस्त Zn १२ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू३१ गॅलियम Ga १३ ४ p घन अस्सल धातू३२ जर्मेनियम Ge १४ ४ p घन अस्सल उपधातू३३ आर्सेनिक As १५ ४ p घन अस्सल उपधातू३४ सेलेनियम Se १६ ४ p घन अस्सल अधातू३५ ब्रोमिन Br १७ ४ p द्रव अस्सल हॅलोजन३६ क्रिप्टॉन Kr १८ ४ p वायू अस्सल राजवायू३७ रुबिडियम Rb १ ५ s घन अस्सल अल्कली धातू३८ स्ट्रॉन्शियम Sr २ ५ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू३९ इट्रियम Y ३ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू४० झिर्कोनियम Zr ४ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू४१ नायोबियम Nb ५ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू४२ मॉलिब्डेनम Mo ६ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू४३ टेक्नेटियम Tc ७ ५ d घन From...

ग्रंथि व पाचकरस Gland and pancaker

0
पाचक : विशेष आहार अन्न घटक प्रथिने , कर्बोदके , मेद , जीवनसत्त्वे , खनिज ग्लायकोकॉलेट आणि पाणी आहे. सर्व पदार्थ हे घटक बनलेले आहेत....

मानवी शरीर मूलद्रव्ये Human Body Elements

0
पृथ्वीवर एकूण ९२ मूलद्रव्ये आढळतात. अणुक्रमांक आणि अणुभार यांच्या चढत्या क्रमाने त्यांची मांडणी केल्यास त्यांचा क्रम हैड्रोजन (अणु क्रमांक १) ते युरेनियम (९२)...

प्राणी वर्गीकरण MPSC

0
प्राणी संख्या खूप जास्त आहे. आतापर्यंत, या दोन दशलक्ष आणि 10 दशलक्ष प्रजाती शोध काढूण lineages. Suchatu माणसं अभ्यास प्राणी वर्गीकरण फार महत्वाचे आहे....

जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे होणारे आजार Due to lack of vitamins

0
अ जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे होणारे आजार हल्ली कमी झाले आहेत. याला कारण अ जीवनसतवाचा वाटपाचा कार्यक्रम. रातांधळेपणा ('अ' जीवनसत्त्वाचा अभाव) या आजारात माशाच्या खवल्यासारखे डाग डोळयाच्या...

बल – Force

0
  न्यूटनच्या पहिल्या नियमावरून, अचल वस्तु गतिमान करण्यासाठी किंवा वस्तुची सरळ रेषेतील एक समान गती बदलण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक राशीस बल असे म्हणतात....

▷ Nagar Parishad Question Papers

▷ जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर

▷ Job Updates

▷ ग्रामसेवक भरती सराव पेपर

error: Content is protected !!